felix-parent-4-5.module_el8.0.0%2B30%2B832da3a1.noarch.rpm

felix-parent-4-5.module_el8.0.0%2B30%2B832da3a1.noarch.rpm包详细说明:

RPM包名称
felix-parent-4-5.module_el8.0.0%2B30%2B832da3a1.noarch.rpm
适用系统
Centos8
阿里云源地址
华为云源地址
清华源地址
rpm安装命令
rpm -ivh https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos/8/PowerTools/x86_64/os/Packages/felix-parent-4-5.module_el8.0.0%2B30%2B832da3a1.noarch.rpm
yum安装命令
yum localinstall -y https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos/8/PowerTools/x86_64/os/Packages/felix-parent-4-5.module_el8.0.0%2B30%2B832da3a1.noarch.rpm

如有任何疑问,可以联系我们!

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注